Świąteczny Konkurs!

Świąteczny Konkurs!

Wiele razy ktoś kierował do nas pytanie, czy możemy ocenić wartość merytoryczną zrobionego zdjęcia, czy się podoba, czy jest poprawne itd.. Postanowiliśmy więc ogłosić konkurs, w ramach którego możecie przesłać nam swoje zdjęcia. Spośród przesłanych prac, wybierzmy pięć najlepszych i opublikujemy je na naszej facebook’owej stronie. Wygra ta praca, na którą zostanie oddanych najwięcej głosów. Swoje głosy będą mogli oddać wszyscy odwiedzający nasz serwis, przy czym, aby głos był ważny, trzeba polubić stronę Fototesty na Facebook’u, polubić dane zdjęcie oraz napisać w komentarzu bardzo krótkie uzasadnienie. Tylko takie głosy będą liczone jako ważne!

Uważnie przeczytajcie regulamin i do dzieła!

Zdjęcia (max. 3 szt.) można przesyłać na naszego maila (temat webmaster w zakładce kontakt) do dnia 23 grudnia 2014r. do godziny 24.00. Pięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na stronie Fototesty na portalu Facebook nie później niż do 24 grudnia 2014r. do godziny 24.00. Głosowanie będzie się odbywało od momentu publikacji do dnia 30 grudnia 2014r.do godz. 24.00. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 grudnia 2014r. tak, aby laureaci mogli w Nowy Rok mogli wejść w dobrych humorach!

A więc do roboty! A znajomi znajomych niech nas polubią, głosują i komentują!

Powodzenia!  Poniżej REGULAMIN!  Przeczytajcie koniecznie!

 

Redakcja FOTOTESTY


Regulamin świątecznego konkursu fotograficznego

§1. Strony

 1. Konkurs organizowany jest przez portal FOTOTESTY.PL zwany dalej Organizatorem.
 2. Do konkursu może przystąpić wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osobę uczestniczącą w konkursie w niniejszym Regulaminie nazywa się Uczestnikiem.
 3. Wyklucza się z konkursu pracowników i członków firmy Organizatora oraz członków ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Powyższą zgodę (w formie zeskanowanej) należy wysłać do redakcji drogą mailową.      

§2. Tematyka oraz forma konkursu.

 1. Tematem konkursu są Święta Bożego Narodzenia.
 2. Każdy uczestnik może przesłać zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
 3. Wymagania techniczne:

a) zdjęcia w formie cyfrowej, w formacie JPG;

b) pliki o maksymalnym rozmiarze 1 MB;

c) prace należy przesłać poprzez dział kontakt na stronie www.fototesty.pl (każde zdjęcie w osobnej wiadomości) wraz z oświadczeniem znajdującym się na końcu regulaminu oraz z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres, wiek;

d) w przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć lub więciej niż trzech prac przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy ich przyjęcia.

4. Spośród prac przesłanych na Konkurs wybranych zostanie 5 najlepszych zdjęć, które następnie zostaną zaprezentowane na osi czasu na stronie Fototesty na portalu Facebook.
5. Wygra ta praca, na którą zostanie oddanych najwięcej głosów spośród osób odwiedzających witrynę.
6. Głosy może oddawać każdy, kto polubi na Facebook'u stronę fototesty oraz dane zdjęcie a także napisze w komentarzu krótkie uzasadnienie. Tylko takie głosy będą liczone jako ważne.

§3. Czas trwania konkursu

 1. Zdjęcia można przesyłać do dnia 23 grudnia 2014r. do godziny 24.00.
 2. Pięć najlepszych zdjęć zostanie opublikowanych na stronie Fototesty na portalu Facebook nie później niż 24 grudnia 2014r. do godziny 24.00.
 3. Głosowanie będzie się odbywało od momentu publikacji do dnia 30 grudnia 2014r.do godz. 24.00.
 4.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 grudnia 2014r.

§4. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Do Konkursu można zgłaszać prace, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
 3. Prace należy przesłać poprzez dział kontakt na stronie fototesty.pl (każde zdjęcie w osobnej wiadomości) wraz z oświadczeniem znajdującym się na końcu regulaminu oraz z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres, wiek.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że:

a) zgłoszone zdjęcie jest autorstwa Uczestnika;
b) przysługują mu do niej wszystkie prawa autorskie;
c) uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora;
d) udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, rozpowszechniania utworu tj. w szczególności wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
e) wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;
f) wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz stronach internetowych Organizatora;
g) wyraża zgodę na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora;
h) akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Zabrania się składania prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, przy czym  o tym, czy praca narusza powyższe zasady decyduje Organizator.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

§5. Ocena oraz nagrody

 1. Oceny prac oraz podliczenie i weryfikacji głosów dokona jury w osobie pana Rafała Schmidta.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.
 3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 4. Za pierwsze miejsce przysługuje nagroda: karta SD o pojemności 32 GB oraz możliwość prezentacji na stronie www.fototesty.pl nagrodzonego zdjęcia. 
 5. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przysługuje nagroda w postaci prezentacji na stronie www.fototesty.pl nagrodzonego zdjęcia.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród w sytuacji, gdy uzna, iż któraś z prac wyróżnia się na tle innych.
 7. Informacja, kto został laureatem Konkursu zostanie ogłoszona na stronach portalów Fototesty oraz Facebook.
 8. Karta SD dla zwycięzcy zostanie przekazana pocztą tradycyjną w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§6. Odpowiedzialność stron

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności za naruszenia przez Uczestników przepisów prawa (w tym prawa autorskiego), praw osób trzecich, dobrych obyczajów itp.
 3. Uczestnik oświadcza, że w przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności praw autorskich, praw osób trzecich lub poświadczenia nieprawdy, poniesie wszelkie konsekwencje prawne oraz finansowe wynikające z ww. naruszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z ww. naruszeniami.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§7. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.fototesty.pl.
 2. Uczestnikom za uczestnictwo w Konkursie nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 3. Wynagrodzenie nie przysługuje również za wykorzystywanie przez Organizatora prac przesłanych na Konkurs w sposób określonych w §4 niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.
 5. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest „R.S.STUDIO” RAFAŁ SCHMIDT z siedzibą w Kamieniu przy ul. Bursztynowej 103.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wysyłania ewentualnych informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisu Fototesty.
 7. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.
 9. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie  wykluczone z udziału w Konkursie.

 

 

Razem ze zgłoszonym zdjęciem proszę przesłać poniższe oświadczenie:

Ja .......................................................... zamieszkały w  .............................., przy ulicy ............ oświadczam, że:

 • dane, które podałem są prawdziwe;
 • zapoznałem się regulaminem konkursu świątecznego fototesty.pl oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • jestem autorem oraz właścicielem wszystkich praw autorskich przesłanych zdjęć.

W przypadku naruszenia regulaminu, praw autorskich, praw osób trzecich lub poświadczenia nieprawdy poniosę wszelkie konsekwencje prawne oraz finansowe wynikające z ww. naruszeń.

 


2014-12-17 Archiwalne 0

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany  aby opublikować komentarz.


Kategorie Bloga

Ostatni komentarz

Archiwum bloga

Porównaj
Kontynuuj Porównaj